Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 5. Permanent change. The new region(s) of Silesia (1945-2015)

Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 5. Permanent change. The new region(s) of Silesia (1945-2015)Przedkładana Czytelnikowi książka zawiera zbiór artykułów dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem Śląska jako regionu po zakończeniu II wojny światowej aż do czasów współczesnych. Prezentowane studia składają się na 5 tom serii przedstawiającej problem spójności Śląska jako regionu na przestrzeni dziejów. Uzupełnia je syntetyczne podsumowanie wyników prac dotyczących Śląska w ramach całego programu „Cuius regio…”. W teorii regulacje pokojowe po zakończeniu II wojny światowej mogły sprzyjać integracji regionu. Zdecydowana większość historycznych ziem śląskich znalazła się w granicach jednego kraju. Jednak działalność władz prowadziła do formowania i wzmacniania struktur o zdecydowanie węższych granicach. W ten sposób od 1950 r. umacniano odrębność trzech wspólnot: górniczego Śląska ze stolicą w Katowicach, Śląska Opolskiego z centrum w Opolu oraz Dolnego Śląska z centrum we Wrocławiu. Ta ostatnia struktura została dodatkowo rozbita na drobniejsze jednostki administracyjne – województwa – w 1975 r. W wyniku tego doszło do wzmocnienia tendencji do powstawania niewielkich regionów odwołujących się bądź do tradycji dawnych księstwa (Legnica, Świdnica), bądź specyfiki geograficzno-kulturowej (Jelenia Góra). Ich związek z ideą Śląska, a nawet Dolnego Śląska był bardzo luźny. Kolejna reforma administracyjna w Polsce w 1999 r. unaoczniła siłę odrębności Śląska Opolskiego. Poniekąd uwypukliła również pewną plastyczność tutejszych regionalizmów. Nowopowstałe województwo dolnośląskie ze stolicą we Wrocławiu okazało się mieć znaczący potencjał jako ośrodek kreowania regionu odrębnego od pozostałych ‘Śląsków’. Wiele przemawia za tym, że rok 1945 stanowi ostateczną cezurę kończącą dzieje mieszkańców dorzecza Odry jako wspólnoty regionalnej. Doprowadziły do tego głębokość, kompleksowość zmian związanych z wymianą ludności, heterogenicznością migrantów i świadomym różnicowaniem polityki władz wobec poszczególnych części dawnego Śląska. Na naszych oczach rodzą się nowe regiony, ale też znaczenie regionów jako punktów odniesienia dla tożsamości mieszkańców spada. Dużo ważniejsze okazują się więzi lokalne, dla których lokalność jest różnorodnie definiowana. Czas podstawowego znaczenia trwałych, jednoznacznych struktur regionalnych dla tożsamości mieszkańców Śląska – a może nie tylko dla nich – przeminął.