dr hab. Małgorzata Ruchniewicz

Kontakt:
Instytut Historyczny UWr.,
ul. Szewska 49,
50-138 Wrocław

 

 

Ważniejsze publikacje:

  • Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953. Wybrane aspekty, Wrocław 2010.
  • Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Wrocław-Hamburg 2008 (także w wersji niemieckiej).
  • Arno Herzig, Krzysztof Ruchniewicz, Małgorzata Ruchniewicz, Śląsk i jego dzieje, Wrocław 2012.
  • W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku, opr. Małgorzata Ruchniewicz i Arno Herzig, Kłodzko 2010.
Polski